25. 2. 2017

Komentář Zdenky Dohnálkové, předsedkyně základní organizace Tišnov a zastupitelky města Tišnov, na téma schváleného rozpočtu města Tišnov na rok 2017. Článek vyšel v únorovém čísle Tišnovského zpravodaje.

Schválení rozpočtu proběhlo bez větší diskuze vcelku na jednání zastupitelstva města 12. 12. 2016. Protože nejsou konečná data hospodaření za r. 2016, je možné pouze porovnání rozpočtu na r. 2016 s návrhem na r. 2017. Zde již může občan vidět, jaké jsou priority.

My, Zelení, jsme rádi, že si vládnoucí koalice v čele se zástupci MOST osvojila mnohé z našeho volebního programu, a tak se objevuje i potřebná částka na Park pod kostelem (9 mil.). Vážíme si odvahy, s kterou Rada města přistoupila k vypracování studie biokoridoru. Vítaná je podpora sběru bioodpadu, sbíraného u rodinných domů již od r. 2008, o rozšíření na sběr od bytových domů. Pokračuje podpora aktivit v oblasti ŽP, celkem je navýšení pro rozpočtový oddíl 37 Ochrana životního prostředí o 8,5 mil. (celkem 20 mil.).

Také investice do architektonické soutěže na nám. Míru, projektování smuteční síně, parkovací dům na Riegrově ulici jsou veřejnosti potřebné, stejně jako vyšší částky do oprav městského majetku. I výdaje v územním plánování na pořízení územních a urbanistických studií by měly přinést občanům přesnější představu o budoucí podobě města. Celkově je v oddíle 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj plánováno méně o 2 mil. Kč.

Překvapení čeká v oddíle 22 Doprava, kde je oproti loni plánovaným 45 mil. pouze 22,5 mil. Zřejmě je to reakce na skutečnost, že se velká část plánovaných prostředků nepodařila v r. 2016 proinvestovat?

V oddílech 31,31 Vzdělávání a školské služby nalézáme částku vyšší o 3,8 mil. Kč, největší je nárůst pro základní školy (o 2 mil. Kč, celkem 17,8 mil.), s vlastní investicí do vestavby učeben v ZŠ 28. října ve výši 4,5 mil. (celkové náklady cca 14 mil.). Bohužel však zde nenacházíme žádné prostředky pro řešení nedostatku míst pro předškolní děti, přestože zpráva školské komise uvádí i dost neumístěných tříletých dětí přímo z Tišnova. Takže splnění předvolebních slibů o umístění dětí mladších tří let je zřejmě nereálné. Přitom je třeba reflektovat i legislativní změny: povinné předškolní vzdělávání pro pětileté se zavádí od 1. září 2017, povinnost přijmout čtyřleté je již od letošního roku a od r. 2020 je i nárok na přijetí dvouletých. Proč není dostatek míst řešen v předstihu s dostatečnou intenzitou, se můžeme jen domýšlet. Demografická data z matrik má město k dispozici, stejně jako prázdné městské budovy v centru i místních částech. Takže uvážlivé investování do této základní a velmi potřebné občanské vybavenosti či vhodná podpora nových typů péče o předškolní děti v rozpočtu chybí…

Analýza oddílu 33 Kultura (celkem 13 mil.) přináší navýšení o 2,5 mil., pro největšího tahouna tišnovské kultury, Městské kulturní středisko, má však částku stejnou jako v r. 2016, což zřejmě žádný větší rozvoj služeb této organizace neumožní.

To oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost potěší více: nárůst je oproti r. 2016 téměř o 27 milionů (celkem oddíl 34 – 37,4 mil.). Zahrnuje i dotace spolkům, z nichž některé doznaly významného navýšení, např. dotační titul pro trenéry mládeže dosahuje již výše 450 tis. Kč (v r. 2015 – 200 tis.). Největší investicí je vybudování víceúčelového hřiště včetně kluziště u ZŠ Smíškova (18 mil.).

Oddíl 43 Sociální služby, činnost v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti je bez většího navýšení (+ 724 tis. Kč), naopak oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek je navýšen o více než 1 mil., obdobně oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém (+ 900 tis.).

V oddíle 61 Státní moc, státní správa, samospráva a politické strany se občan dozví o nepatrném navýšení nákladů na zastupitelstvo obce, a dokonce o sníženém nákladu na místní správu (nižší náklady o 4,7 mil), mzdy však o 2,7 mil. vyšší. Celkové výdaje oddílu pak o 4,8 mil. vyšší.

Rozpočtové výdaje města jsou plánovány ve výši 232,6 mil. Kč, což je o 15,5 mil. více než v r. 2016. Příjmy jsou plánovány ve stejné výši jako výdaje (232,6 mil.), z čehož daňové příjmy a přijaté transfery se odhadují na 176,5 mil. Vzhledem k ohlášenému výsledku výběru daní státem se dá očekávat, že tyto obohatí rozpočet města ve vyšší míře. Pak snad nebude nutné zapojovat do financování přebytek z minulých let v tak velkém rozsahu, jak je nyní plánováno (61 milionů). Každopádně je v návrhu rozpočtu z veřejných prostředků vhodné upřednostňovat výdaje na investice a aktivity sloužící co nejširšímu okruhu obyvatel (opravy chodníků a ulic, vytváření relaxačních zón, zklidnění dopravy, podpora péče o předškolní děti, seniory a osoby pečující o dlouhodobě nemocné apod.). Mnohá česká města nyní chystají investice do nových sociálních bytů.

Samozřejmostí by mělo být více investičních akcí propojených s kofinancováním z dalších zdrojů, aby jednotlivé záměry nefinancovalo město samo. Větší vyváženost a trvalá udržitelnost, efektivita investic pro veřejnost. V době růstu a ekonomické kondice je žádoucí investovat a vytvářet nové příležitosti, neprojídat přebytky z minula.