(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-KCTC8K');

Sdružení  Zelená pro Moravu bude prosazovat efektivní a otevřenou samosprávu kraje, která bude při správě věcí veřejných  rozhodovat ve prospěch občanů  a obcí Jihomoravského kraje, ale také bude pamatovat na potřeby příštích generací, našich dětí a vnuků. Budeme prosazovat trvale udržitelný rozvoj našeho kraje a zvyšování kvality života obyvatel jižní Moravy.

1. Otevřená veřejná správa – o budoucnosti kraje budou spolurozhodovat občané

Budeme usilovat o zlepšení postavení obcí při pořizování územních plánů kraje, obce musí být pro kraj respektovaným partnerem. Odmítáme  čistě politické rozhodování o variantách zásad územního rozvoje kraje, rozhodování zastupitelstva se musí opírat o odborné, technické i ekonomické posouzení jednotlivých variant včetně posouzení dopadů na obyvatele  dotčených obcí. Podklady pro rozhodování musí být zveřejněny. Územní plánování kraje nesmí poškozovat zájmy a  ohrožovat budoucnost jeho občanů.     články k tématu

Zasadíme se o zpracování auditů významných projektů financovaných z evropských dotací.

Při výběrových řízeních budeme požadovat informace o vlastnické struktuře uchazečů o zakázky. Zveřejňovány budou také záznamy ze služebních cest zastupitelů.

Budeme dbát na zapojování občanů do rozhodování o důležitých otázkách formou anket, veřejných slyšení, besed apod.

Posílíme spolupráci kraje s neziskovými organizacemi. Zajistíme transparentní grantový systém podpory práce neziskových organizací včetně víceletých grantů..

Přiblížíme kraj obcím.  Zlepšíme komunikaci mezi starosty obcí a vedením kraje, budeme pořádat pravidelná setkání vedení kraje se starosty a svazky obcí v regionech.

2. Zdravá krajina a čisté řeky – bohatství regionu

 Za jeden z nejzávažnějších problémů kraje považujeme další a další zabírání kvalitní zemědělské půdy stavbami průmyslových areálů a logistických center.  Navrhneme vyřazení průmyslové zóny Šlapanice z rezerv zásad územního rozvoje kraje.

Podpoříme šetrné udržitelné způsoby hospodaření na zemědělské půdě, které nevyčerpávají  půdu a udržují její trvalou úrodnost.

Budeme prosazovat opatření, která posílí přirozenou schopnost krajiny zadržovat vodu. Podpoříme revitalizace řek a potoků, posílení jejich samočisticích schopností, umožnění jejich přirozeného rozlivu mimo obydlená území. Přehodnotíme současné plány kraje na budování systému přehrad.

Podpoříme výstavbu čistíren odpadních vod i v menších obcích. Budeme pokračovat v čištění povodí Svratky i Brněnské přehrady.

Zajistíme vhodnou péči o chráněné části přírody a podpoříme osvětu veřejnosti a šetrnou turistiku v CHKO a NP.

Ochráníme stromořadí kolem silnic, které jsou významným krajinotvorným prvkem. Bezpečnosti silničního provozu lze napomoci včasnou, pravidelnou a odbornou údržbou stromů. Krajina a stromy by neměly trpět kvůli bezohlednosti jednotlivců za volantem.

  

3. Spolehlivá a komfortní veřejná doprava je naší prioritou

Dobře fungující integrovaný systém veřejné dopravy vidíme jako nutnou podmínku prosperity a flexibility pracovního trhu v Jihomoravském kraji. Za základ považujeme železnici s nádražím v centru Brna.

Všichni, kdo pravidelně cestují z regionu do Brna za prací, budou moci i nadále vystupovat na stávajícím nádraží, kde jim bude k dispozici komfortní přestupní uzel s dobrou návazností na velký počet linek MHD.

Podpoříme modernizaci a dovybavení přestupních uzlů IDS, například o úschovny kol, poštovní služby a parkování.

Budeme systematicky  sledovat a podle požadavků obcí zkvalitňovat dopravní obslužnost. Zlevníme jízdenku IDS o 10%. Zavedeme  celoroční volnou jízdenku pro osoby starší 70 let a doprovod dítěte do tří let na všechna pásma IDS v JMK. Ušetříme na to vypsáním férových tendrů na veřejnou dopravu včetně železnice.

 

4. Silnice tam, kde jsou potřeba

Budeme důsledně požadovat, aby byl vždy dodržen obecný princip vedení hlavních dopravních tahů mimo obydlená území.

Budeme podporovat urychlenou výstavbu obchvatů obcí a modernizaci krajských silnic. Budeme prosazovat opatření k odstranění nebezpečných míst na komunikacích, stoupací pruhy, cyklopruhy a přechody nebo podjezdy pro cykloturisty.

Jako prioritu budeme prosazovat modernizaci silnice 1/53 od  Pohořelic do Znojma a zkapacitnění dálnice D1  za současné realizace účinných protihlukových opatření.

Prosadíme prodloužení silnice R55 v trase obchvatu Břeclavi až na hranice s Rakouskem, tak aby bylo od tranzitní dopravy, zejména kamionové, ochráněno centrum Břeclavi a Lednicko-valtický areál.

Budeme prosazovat takové trasování rychlostní silnice R43, které bude skutečným obchvatem města Brna. Budeme usilovat o vyřazení záměru jihozápadní a jihovýchodní tangenty na jih od Brna z krajského územního plánu.

Budeme dbát na to, aby se omezil vliv dopravních staveb na zdraví obyvatel. Prosadíme férové jednání s vlastníky při výkupech jejich pozemků  pod stávajícími silnicemi a  pro nové silnice.

Vyvineme zákonodárnou iniciativu pro zpoplatnění jízd kamionů po silnicích nižších tříd.

Podpoříme obce, zatížené průjezdnou dopravou, při zavádění tzv. chytrých semaforů.

 

5. Kvalitní vzdělání je základem prosperity regionu

První etapa tzv.  optimalizace středních škol prováděná Jihomoravským krajem nebrala ohled na potřeby regionů, ani nevedla ke zlepšení kvality vzdělávání. Naopak zhoršila dostupnost vzdělání pro děti z mnoha obcí Jihomoravského kraje. Slučování gymnázií s učilišti a odbornými školami navíc vede ke ztrátě prestiže gymnázií a dalšímu odlivu dětí. Spolu s vysokou nezaměstnaností tato opatření povedou k dalšímu vylidňování obcí v okrajových částech regionu, zejména v pohraničí.

Místo rušení nebo slučování škol budeme prosazovat lepší využití prostor stávajících školních budov, například pro rekvalifikace nebo celoživotní vzdělávání.

Budeme prosazovat větší otevřenost školského systému a atraktivní nabídku středoškolského vzdělávání.

Podpoříme proces zvyšování atraktivity učňovského školství, tak abychom vyšli vstříc poptávce po kvalitních řemeslnících. Například zavedeme příspěvek pro živnostníky, kteří vezmou na odbornou praxi učně, a další příspěvek na vznik pracovního místa po vyučení.

Podpoříme vznik a rozvoj škol komunitního typu, podpoříme rozšíření sítě alternativního vzdělávání.

Budeme brát ohled na dostupnost kvalitních škol i v malých obcích a regionech.

Budeme podporovat propojování vědy a výzkumu s průmyslovou praxí tak, aby jihomoravský region nabízel vzdělaným lidem kvalitní pracovní místa v atraktivních oborech. Strategii dalšího rozvoje průmyslu je třeba stavět na moderních technologiích a inovativních přístupech ve všech průmyslových odvětvích.

6. Třídění odpadu bude snadnější

Naším cílem je recyklovat či kompostovat na jižní Moravě více než padesát procent komunálních odpadů.

Budeme podporovat zavádění lepších recyklační služeb pro občany, snadnější dostupnost kontejnerů na využitelné složky odpadu, zřizování sběrných dvorů a obecních kompostáren. Naší prioritou je snižování množství odpadů, podpora třídění a materiálového využívání odpadů.

Jsme si vědomi, že při řešení odpadového hospodářství jednotlivých obcí je nutno vycházet ze specifických místních podmínek a nelze uplatňovat plošná opatření, proto součástí systému likvidace komunálních odpadů bude i pytlový sběr v místech, kde jiná řešení nejsou reálná.

 

7. Dostupná a kvalitní zdravotní péče

Nepodpoříme privatizaci krajských nemocnic. Zasadíme se o vytvoření fungující sítě primární zdravotní péče i pro obyvatele odlehlých oblastí. Navrhneme zajištění pohotovosti (LSPP) obvodními lékaři jako součást péče o registrované pacienty.

Zdravotní stav obyvatel zlepšíme mimo jiné vytvořením systému prevence a následné zdravotní  péče, zejména u onemocnění se zvýšeným výskytem v populaci (cukrovka druhého typu). Podpoříme aktivity propagující zdravý životní styl. Zasadíme se o to, aby hospicový typ péče byl dostupný každému potřebnému, podpoříme zvýšení počtu hospicových lůžek a rozvoj sítě mobilních hospiců.

 

8. Aktivní a důstojné stáří

Při zajišťování systému sociální péče budeme podporovat rozmanitost a spolupráci s neziskovými organizacemi. Prioritou budou sociální služby přímo do domu, které umožní co nejdelší kvalitní život starých lidí v jejich domácím prostředí. Tyto služby musí být dostupné sedm dní v týdnu, tedy i o víkendech a v průběhu svátků.

 

9. Čistá energie pro Jižní Moravu

Naší prioritou je podpora obnovitelných zdrojů, jejich umístění ale nesmí narušit krajinný ráz. Prioritou krajské energetické koncepce se musí stát tah na úspory energie a její efektivní využívání.

Odmítáme megalomanské projekty, které slouží jenom k vysávání veřejných rozpočtů a nepřinesou užitek koncovým zákazníkům.Z toho důvodu nepodpoříme projekt teplovodu z Dukovan.

S cílem snížit znečišťování ovzduší dostanou v energetice a teplárenství zelenou programy posilující efektivní využívání energie, výstavba decentralizovaných zdrojů energie a rozvoj nízkoemisních obnovitelných zdrojů energie (slunce, biomasa, voda, geotermální energie či vítr).

10. Více BIO potravin z jižní Moravy

Dáme zelenou rozvoji ekologicky šetrného zemědělského hospodaření na jižní Moravě. Budeme podporovat rozvoj vinařství a pomáhat projektům přechodu hospodaření vinařů na ekologickou produkci. Podpoříme produkci a distribuci místních potravin rozvojem farmářských trhů, prodeje ze dvora apod.

11. Šetrná turistika – příležitost pro venkov

Jižní Morava se má čím chlubit – přírodním i kulturním bohatstvím, staletými tradicemi. Pozornost budeme věnovat především rozvoji šetrných forem cestovního ruchu, které přinesou zisky i nová pracovní místa i do menších obcí regionu.

12. Stop hazardu

 Podpoříme snahy o přísné regulace a zákazy provozu výherních hracích automatů a hazardních her. Budeme usilovat o to, aby byly posíleny pravomoci obcí hazard zakázat, či výrazně regulovat. Škody způsobené kriminalitou a sociálními patologiemi plynoucími z gamblerství již není možné dále přehlížet, dotýkají se nás všech. Podpoříme obce poradenstvím a osvětou.

více k tématu